Висококчествени услуги на добри цени

Свободен пазар на  електроенергия

Какво е свободен пазар на електроенергия?
С либерализирането на електроенергийния пазар в България потребителите имат възможност свободно да избират и определят своя доставчик на електрическа енергия. Клиентите, които могат да сменят своя доставчик са на ниво: високо, средно и ниско напрежение. Либерализацията на пазара цели повишаване на качеството на предлаганите услуги, надеждност на електроснабдяването и оптимизиране на цената на енергията която търговските участници предлагат.

Балансиране
на електроенергия

Балансиращият пазар на енергия е организирана търговска дейност с електрическа енергия за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система. Балансиране на енергия – това всъщност е да има минимални разлики (небаланс) между производството на енергия и потреблението. Постигането на приемлив баланс между стойностите на пренасяната реактивна и консумираната активна енергия е възможност за намаляване или отпадане на дължимите надбавки, предвидени в нормативната база. Участието в балансираща група за прогнозиране на потреблението гарантира на клиентите по-малки разходи за балансиране, тъй като отклоненията на отделните участници в групата се компенсират взаимно. Координатора на групата балансира потреблението в нея и оптимизира разходите за балансиране. Което води до разходи за балансиране за цялата система. Не е възможно потреблението да бъде прогнозирано с абсолютна точност. По тази причина се правят ежедневни почасови прогнози за потребление. Те се подават в държавния Електроенергиен системен оператор, който управлява електроенергийната система на България.

Правила за търговия
с електрическа енергия

Действащите Правила за търговия с електрическа енергия дават възможност на потребителите по свободно договорени цени да оптимизират разхода си за балансираща енергия. На пазара на балансираща енергия се използват следните подходи:
*Индивидуално балансиране – тук всеки потребител като търговски участник сам урежда разходите за своите небаланси директно с Енергийния системен оператор. Всеки потребител изготвя сам прогнозите си за потребление и съответно заплаща разликите за небаланс на Енергийния системен оператор, които от своя страна цената за излишък и недостиг; потребителят заплаща максимален разход за небаланс.
*Член на балансираща група – при участие в балансираща група потребителя прехвърля отговорността за балансиране на координатора на групата. По този начин небалансите се се разпределят между всички участници в балансиращата група, което гарантира по-нисък разход за небаланс на всеки участник спрямо индивидуалното балансиране, в резултат на груповия ефект на балансиране.

Искате ли да намалите сметките си за ток?

Искате да оптимизирате сметките си за ток? Просто ни изпратете своя стара фактура и ние ще се свържем с Вас до 24 часа с пълен анализ на Вашата сметка и оферта!
       
       
Прикачи фактура
Все още не сте прикачили фактура (pdf,jpg,png)!
       

Свободен пазар на електроенергия

Какви са предимствата на свободен енергиен пазар?
С либерализацията на пазара на електрическа енергия се разпада монопола и се създава конкурентна среда за търговците на електрическа енергия, което води до намаляване на цената на енергията и повишаване на качеството на обслужването. Така потребителя има възможност сам да избира търговеца, от когото да закупува ел. енергия, да договаря условия по договора и фактурирането.


Имам ли задължение да се регистрирам на свободен пазар?
Към момента, потребителите присъединени на ниско напрежение с инсталирана мощност над 100 кВт имат право, но не и задължение, да се регистрират на свободен пазар на електрическа енергия. В противен случай, неговото обслужване се поема от Доставчик последна инстанция, като цените за енергията са значително по-високи от свободно договорената цена на свободния енергиен пазар. Предимството за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и да получат по-качествено обслужване, само от свободен пазар на ток.


Има ли рискове от излизането на свободен пазар на ел. енергия?
Няма риск. Либерализацията е необратим процес, който следва директивите в „Трети енергиен либерализационен пакет“ на ЕС, отнасящ се до търговията с електрическа енергия и природен газ. България е сред малкото страни-членки, които все още изостават в либерализацията на енергийните си пазари.


Как работи свободният пазар на електрическа енергия?
Клиентът може да избира своя търговец на ел. енергия, но не и електроразпределителното предприятие. Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителното предприятие (ЧЕЗ Разпределение България АД, ЕВН Електроразпределение ЕАД, Енерго-Про Мрежи АД) , което има задължението да инвестира в развитието на електроразпределителната мрежа и да отстранява възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът сключва два договора – един с търговеца на ел. енергия и един с електроразпределителното предприятие. В края на месеца клиентът получава съответно две фактури - една от търговеца, към който плаща нетната активна електрическа енергия, акциз и такса „задължения към обществото”; и една от електроразпределителното предприятие, към което плаща цени за пренос и достъп.

Последни новини

Работата на енергийната борса е важна стъпка за либерализацията на енергийния пазар у нас...
21.01.2016
Регулаторът обявява корекция на цените на ел енергия въз основа на Закона за енергетиката...
17.11.2015