Висококчествени услуги на добри цени

Производство на електроенергия

Производство на електроенергия от възобновяеми източници, подлежаща на изкупуване по преференциални цени от обществения доставчик, съответно крайните снабдители.

Вследствие на промените в Закона за енергията от 24 юли 2015 г. с възобновяеми енергийни източници производителите на зелена енергия, която се изкупува по преференциални цени, бяха частично "изтласкани" на свободния пазар. Със свое решение от юли тази година Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи конкретен брой часове енергия на година, които ще се изкупуват по преференциални цени, а енергията, която се произвежда над тях, се изкупува по правило по цена на излишък на балансиращия пазар, която е пренебрежимо ниска спрямо преференциалната. В същото време законът изрично предвиди, че количествата енергия, надвишаващи определените часове, могат се реализират на свободен пазар. И много от фирмите занимаващи се с производство на електрическа енергия  предпочетоха този вариант с оглед постигането на по-адекватни цени. Съответно бяха сключени договори от заетите с производство на ел енергия за продажба на зелена енергия с търговци на електроенергия по свободно договорени цени, извънборсово.