Висококчествени услуги на добри цени

Свободен енергиен пазар


Европейските текстове за свободен енергиен пазар на електроенергия и природен газ. 

Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 година засягащ общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

Договорът от Рим от 1957 г. за създаване на Европейската общност поставя началото на идеята за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на новосформираната организация. Системата на национални монополи на електроенергия и газ не съответства на визията за единен европейски пазар за електроенергия. Потребителите трябва свободно да избират своя доставчик на електроенергия и природен газ, а доставчиците трябва да могат да се възползват от безплатен достъп до преносната система на ел. енергия.

Директива 96/92/ЕО поставя общите правила за вътрешния пазар на електроенергия на базата на либерализиране на европейското електропроизводство. Преминаването от монопол към конкуренция на европейско ниво трябва да стане постепенно при наличие на добри икономически условия. Транспортните дейности и разпространение на електроенергия в страните членки могат да останат в монопол, тъй като е немислимо да се изградят нови мрежи, но търговията на доставчиците, трябва да протича в условия на конкуренция.

Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 юни1998 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

Директивата от 1998 г. за вътрешния пазар на природен газ налага два основни принципа. Отварянето за конкуренция трябва да бъде постепенно и да се осъществи в три етапа за период от 10 години, за да може газовата промишленост да се приспособи. Вторият принцип изисква съобразяване със специфичните национални условия, за да се запази системата от задължения за обществени услуги, както и изборът на различни системи за достъп до пренос и разпределение на природен газ.

Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

Една допълнителна стъпка към свободен пазар на електроенергия е Директива 2003/54/ЕО за преразглеждане на предишните политики за изграждане на голям европейски вътрешен пазар на електроенергия и природен газ, за гарантиране сигурността на доставките на електроенергия, насърчаване на конкуренцията, изменение на цените на природния газ и електричеството, както и опазването на околната среда. Насоките очертават функционирането и организацията на пазарите на електроенергия и газ, процедурите за достъп до мрежи и пазари и създаването на регулаторна група на природен газ и електроенергия на европейско ниво. Директивата изисква баланс между въвеждането на ефективна конкуренция и опазването на задълженията за обществени услуги, определени на национално ниво. От юли 2004 г. всички небитови клиенти трябва да могат свободно да избират своя доставчик на електричество и газ, а от юли 2007 г. това право имат и домакинствата.

Регламент (ЕО) № 1775/2005 на Европейския парламент и Съвета от 28 септември 2005 година относно условия за достъп до газопреносни мрежи.

Европейският регламент № 1775/2005 налага условия за достъп, т.нар. методология за определянето на цените на пренос на газ, достъп на трети страни до газопреносната мрежа, въвеждане на разделно счетоводство за пренос, съхраняване и разпределение.

„Трети енергиен либерализационен пакет“

Той съдържа Директива 2009/72/ЕС и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и съответно на природния газ, Регламент (EC) 713/2009 за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, Регламент (EC) 714/2009 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и Регламент (EC) 715/2009 относно условията за достъп до газопреносните мрежи. Според Директивите държавите членки се ангажират да приложат текстовете в националните си законодателства в срок до 3-ти март 2011г.

Най-съществените промени са във връзка с разделяне на производителите и доставчиците от операторите на преносни системи, правото на потребителите да сменят доставчика си на електричество и газ в срок от три седмици и без допълнителни такси, да получават цялостна информация за потреблението си, нов ефикасен механизъм за разглеждане на жалби, повече права при некачествено обслужване и т.н.

Въведена е и така наречената защита на „уязвимите потребители”, която гарантира доставките на енергия на клиенти с неплатени задължения. Законодателните документи предвиждат и ограничаване на контрола над преносните системи от трети страни извън ЕС. В допълнение, законовата рамка изисква създването на електроенергийна борса в България, която да определя равновесните пазарни цени на електроенергия.

Важна стъпка към отворения енергиен пазар е и формирането на така наречените балансиращи групи от производители и търговци. Те ще могат да изкупуват излишната енергия на дадено предприятие или да му продават при нужда.